Polityka prywatności

Postanowienia ogólne

Administratorem danych na niniejszej stronie internetowej na podstawie obowiązujących przepisów, tj. RODO (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych osobowych) jest firma Sunsport. Zgodnie z funkcjonującym prawem uznajemy znaczenie ochrony danych osobowych i traktujemy je z najwyższą starannością traktując jako jeden z głównych celów naszej działalności.

Ze względu na obrane środki bezpieczeństwa proponujemy, abyś przed przekazaniem nam jakichkolwiek danych osobowych zapoznał się, drogi Użytkowniku, z polityką prywatności, której zasady obowiązują na niniejszej stronie. Zawiera ona istotne informacje dotyczące środków bezpieczeństwa, które przedsięwzięliśmy w trosce o bezpieczeństwo naszych Użytkowników.

Należy także pamiętać, że nasza Polityka Prywatności jest ważnym modułem i stanowi część warunków, które należy spełnić, by korzystać ze strony. Dotyczy ona wyłącznie tego serwisu. Nie łączy się jednak z innymi witrynami, do których może prowadzić link znaleziony na stronie. Wspomniane pozostałe strony mogą podlegać innym zasadom ochrony prywatności i również należy się wówczas z nimi zapoznać.

Dane osobowe, które u nas zostawisz będą traktowane zgodnie z obowiązującym prawem, zasadami zgodności, rzetelności i przejrzystości, minimalizacji danych, integralności, prawidłowości oraz poufności. Twoje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach, o których zostaniesz poinformowany, jednak nie dłużej niż będzie to konieczne dla wyznaczonych celów. Dane będziemy przetwarzać z uwzględnieniem obowiązków dotyczących poufności jak i obowiązującymi przepisami prawa.

1. Kto jest administratorem danych

Odwołując się do obowiązujących przepisów jesteśmy Administratorem Danych w niniejszym serwisie. Ze względu na bezpieczeństwo naszych Użytkowników wprowadziliśmy ogólnie przyjęte standardy bezpieczeństwa operacyjnego i technologii w celu ochrony zebranych danych osobowych przed zniszczeniem, nieautoryzowaną zmianą, utratą lub wykorzystaniem w celach nie znanych Użytkownikowi i nie akceptowanych przez niego lub Administratora Danych. W przypadku jakiegokolwiek naruszenia Twoich Danych osobowych niezwłocznie poinformujemy, kto może narazić Cię na poważne ryzyko.

2. Dane osobowe

Pojęcie „dane osobowe” oznacza tu informacje o zidentyfikowanej osobie fizycznej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Dane osobowe zbierane przez Serwis obejmują w szczególności:

  • Dane nawigacyjne Podczas korzystania przez Użytkownika z protokołów komunikacyjnych sieci Internet systemy IT i oprogramowanie, które zapewnia prawidłowe funkcjonowanie witryny mogą uzyskiwać część danych osobowych przesyłanych automatycznie. Informacje te nie są zbierane, by przypisać je do konkretnych osób zidentyfikowanych, jednak ze względu na ich charakter mogłyby doprowadzić do identyfikacji osobowej na podstawie opracowania i powiązania z danymi otrzymanymi na stronie przez osoby trzecie. W tej kategorii mieszczą się adresy IP lub nazwy domen komputerów, których używa Użytkownik. Zalicza się tu również adresy URL, sposoby składania zapytania na serwer, kod numeryczny odpowiadający stanowi odpowiedzi nadesłanej przez serwer (np. powodzenie, błąd, itd.), godziny użytkowania i łączenia się z Serwisem, rozmiary plików otrzymanych jako odpowiedź oraz inne parametry związane bezpośrednio z systemem operacyjnym i informatycznym środowiskiem, z którego korzysta Użytkownik. Niniejsze dane służą wyłącznie uzyskaniu informacji anonimowych do zbierania informacji statystycznej związanej z ruchem na stronie i jej użytkowaniem. Celem tego działania jest kontrola prawidłowego funkcjonowania Serwisu oraz zapewnienia optymalnej używalności, a także utrzymania bezpieczeństwa danych osobowych i ustalenia tożsamości osób odpowiedzialnych za dokonanie ewentualnych cyberprzestępstw. Dane te ulegają usunięciu po upłynięciu okresu 12 miesięcy.
  • Dane podawane dobrowolnie przez Użytkowników – Korzystanie z Serwisu wymaga zapoznania się w pierwszej kolejności z zamieszczoną Polityką Prywatności i respektowania jej. Użytkownik dobrowolnie zgadza się na podanie swoich danych osobowych, takich jak imię, nazwisko, adres e-mail, jeżeli chce otrzymywać Newsletter, poprosić o wycenę produktów, skontaktować się z administratorem danych poprzez użycie formularza zatytułowanego „Skontaktuj się z nami”, podesłać swojego CV lub zarejestrować się przy użyciu gotowego w Serwisie formularza zatytułowanego „Rezerwacja”. Przekazane dane osobowe potraktujemy z najwyższą dbałością o bezpieczeństwo i w oparciu o obowiązujące przepisy prawne. Jeżeli Użytkownik przekazuje nam dane osobowe osób trzecich, jednocześnie oświadcza, że jest do tego przez nie upoważniony oraz że będzie postępował zgodnie z obowiązkami Administratora Danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a także że Administrator Danych gromadzonych w niniejszym serwisie jest całkowicie zwolniony z odpowiedzialności za podane dane osób trzecich i zabezpiecza administratora niniejszej witryny przed odpowiedzialnością karną, wszelkimi sporami, roszczeniami, wnioskami, w których osoby trzecie mogą domagać się odszkodowania za przetwarzanie ich danych osobowych.
  • Pliki Cookie – Gromadzone przez nas dane osobowe zbierane są za pomocą tzw. plików cookie. Informacje nt. Wykorzystania przez Administratora strony niniejszych plików można znaleźć tutaj
3. Odbiorca danych

Zarządzanie przez nas danymi osobowymi Użytkowników oznacza:

  1. podmiotom zobowiązanym do świadczenia usług oferowanych przez Serwis (np. wysyłki e-mailingu, newslettera, analizy funkcjonowania Serwisu); są to tzw. Podmioty Przetwarzające
  2. osobom, które zostały upoważnione do przetwarzania powierzonych danych osobowych, zobowiązanych do zachowania tajemnicy lub osobom, które podlegają prawnie obowiązkowi zachowania tajemnicy wobec obowiązujących przepisów (np. nasi kontrahenci i pracownicy)
  3. c. organom sądowym w ramach obowiązujących przepisów i pełnionych przez nich funkcji.
4. Udostępnianie danych osobowych państwom trzecim

Nie przewidujemy przekazywania danych osobowych naszych Użytkowników odbiorcom spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG)

5. Prawa osób, których dotyczą gromadzone przez Serwis dane osobowe

Obowiązujące prawo mówi, że masz prawo zażądać od nas w każdej chwili dostępu do swoich danych osobowych użyczonych na rzecz Serwisu, a także ich sprostowania albo/i ich usunięcia. Każdy Użytkownik może również sprzeciwić się dalszemu ich przetwarzaniu i zażądać ograniczenia przetwarzania powierzonych danych osobowych lub ich przesłania w ustrukturyzowanym, używanym powszechnie i nadającym się do odczytu maszynowego formacie. Takie żądanie należy przesłać pocztą elektroniczną na adres: sunsport@interia.pl. Każdy Użytkownik ma również prawo zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa złożyć skargę do właściwego organu nadzorczego, jeśli uzna, że jego dane osobowe były lub są przetwarzane niezgodnie z prawem.

6. Przechowywanie Danych

Przetwarzane przez nas dane osobowe Użytkowników są przez nas przechowywanie tak długo, jak wymaga tego realizacja umowy po obydwu stronach, realizacja celów wymienionych w punkcie 3., a także przez czas dozwolony w obowiązujących przepisach prawnych, w celu ochrony zarówno praw konsumenta jak i ochrony i bezpieczeństwa interesów usługodawcy. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o przechowywaniu przez nas Twoich danych osobowych, skontaktuj się z Administratorem Danych.

7. Zmiany w Polityce Prywatności

Niniejsza polityka prywatności obowiązuje od 20 lutego 2020 roku. Zastrzegamy sobie prawo do jej okresowej zmiany lub aktualizacji. Wszelkie zmiany będą wiążące po obydwu stronach natychmiast po och opublikowaniu w Serwisie. Zachęcamy zatem do regularnego sprawdzania tej części naszego Serwisu, aby pozostać na bieżąco z zamieszczanymi informacjami. Zgodnie z art. w art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. U. UE L 119/1 z dnia 04 maja 2016 r., dalej: „RODO„), 2 Zgodnie z art. art. 6 ust. 1 lit. f RODO, 3 Zgodnie z art. art. 6 ust. 1 lit. c RODO, 4 Zgodnie z art. art. 6 ust. 1 lit. f RODO, 5 Zgodnie z art. art. 6 ust. 1 lit. a RODO.