Wypożyczalnia

CENNIK WYPOŻYCZALNI SPRZĘTU:

Sprzęt1 godzina1 dzień1 tydzień
Komplet szkolny50 zł150 zł500 zł
Komplet ślizgowy100 zł300 zł600 zł
Deska szkoleniowa35 zł120 zł380 zł
Pędnik szkolny35 zł120 zł380 zł
Deska lub pędnik funboardowy70 zł260 zł520 zł
Ubranie piankowe20 zł50 zł200 zł
Trapez25 zł60 zł200 zł

WYPOŻYCZALNIA POZOSTAŁEGO WINDSURFINGOWEGO:

Sprzęt10 godzin20 godzin
Komplet szkolny400 zł600 zł
Komplet ślizgowy700 zł900 zł

Pakiet do wykorzystania w trakcie jednego sezonu (czerwiec-wrzesień danego roku).

WYPOŻYCZALNIA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU WODNEGO:

Sprzęt10 godzin20 godzin
Deska SUP z wiosłem50 zł150 zł
Kajak30 zł100 zł

Sprzęt jest wypożyczany z klauzulą pełnej odpowiedzialności wypożyczającego za uszkodzenia lub całkowite zniszczenia – co wiąże się ze zgodą na poniesienie kosztów naprawy i utraty wartości bądź wykup sprzętu według cennika dystrybutora na Polskę.

* * *
UWAGA! Przed skorzystaniem z wypożyczalni, należy zapoznać się z poniższym regulaminem: 

 1. Wypożyczającym sprzęt może być każda osoba pełnoletnia, która zapozna się z regulaminem wypożyczalni.
 2. Za osoby niepełnoletnie korzystające z wypożyczalni sprzętu odpowiadają rodzice lub opiekunowie.
 3. Osobom pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających sprzęt nie będzie wypożyczany.
 4. SUN SPORT zastrzega sobie możliwość odmowy wypożyczenia sprzętu także z innych przyczyn, np. trudne warunki atmosferyczne.
 5. SUN SPORT ma prawo odmówić wypożyczenia sprzętu bez podania przyczyny oraz odebrać sprzęt w trakcie korzystania z niego przez wypożyczającego, jeżeli uzna, że sprzęt jest używany niezgodnie z przeznaczeniem.
 6. W przypadku korzystania z wypożyczonego sprzętu poza terenem szkoły SUN SPORT pobierana jest kaucja, której wysokość ustalana jest przez pracownika SUN SPORT.
 7. Klient wypożyczający sprzęt zobowiązany jest do sprawdzenia stanu technicznego i kompletności sprzętu oraz do przekazania ewentualnych uwag wydającemu sprzęt pracownikowi SUN SPORT.
 8. Klient wypożyczający sprzęt oświadcza, iż posiada niezbędną wiedzę na temat eksploatacji sprzętu i zobowiązuje się do dbałości o sprzęt i wykorzystywanie go bezpiecznie i zgodnie z przeznaczeniem. Klient wykorzystuje sprzęt na własną odpowiedzialność.
 9. W czasie użytkowania wypożyczonego sprzętu klienta obowiązują ogólne przepisy właściwe dla akwenu pływania, a w szczególności znaki wzywania pomocy oraz pierwszeństwa na wodzie.
 10. Klient ponosi materialną odpowiedzialność za wypożyczony sprzęt i zobowiązany jest do pokrycia kosztów naprawy lub odkupienia wypożyczonego sprzętu, jeżeli podczas użytkowania wyrządził szkodę, która nie była wadą fabryczną lub naturalnym zużyciem, a wyniknęła z niewłaściwego jego użycia. Wysokość kosztu ustala pracownik SUN SPORT, po zwrocie i sprawdzeniu sprzętu.
 11. Wypożyczający niezależnie od stopnia zaawansowania, powinien przebywać na wodzie w kamizelce asekuracyjnej. SUN SPORT nie ponosi odpowiedzialności za szkodę na osobie powstałą w wyniku niezastosowania przez wypożyczającego kamizelki asekuracyjnej w trakcie przebywania na wodzie.
 12. SUN SPORT nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki i jakiekolwiek uszczerbki na zdrowiu zaistniałe podczas użytkowania wypożyczonego sprzętu.Sporty wodne, w szczególności windsurfing i kitesurfing to sporty ekstremalne, wymagające od             uprawiających je osób sprawności, kondycji fizycznej oraz odpowiednich umiejętności.