Wypożyczalnia

CENNIK WYPOŻYCZALNI SPRZĘTU – SEZON WYSOKI (CZERWIEC-WRZESIEŃ 2022)

Sprzęt1 godzina
Komplet szkolny60 zł
Deska szkoleniowa40 zł
Pędnik szkolny40 zł
Deska lub pędnik funboardowy70 zł
Ubranie piankowe30 zł
Trapez30 zł

PAKIETY WYPOŻYCZANIA SPRZĘTU WINDSURFINGOWEGO – SEZON WYSOKI (CZERWIEC-WRZESIEŃ 2022)

Sprzęt10 godzin20 godzin
Komplet szkolny500 zł800 zł

UWAGA! Pakiet do wykorzystania w trakcie jednego sezonu (koniec czerwca – początek września danego roku).

 

WYPOŻYCZALNIA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU WODNEGO – SEZON WYSOKI (CZERWIEC-WRZESIEŃ 2022) 

Sprzęt1 godzinaPakiet
Deska SUP z wiosłem50 złustalany indywidualnie
Kajak30 złustalany indywidualnie

Sprzęt jest wypożyczany z klauzulą pełnej odpowiedzialności wypożyczającego za uszkodzenia lub całkowite zniszczenia – co wiąże się ze zgodą na poniesienie kosztów naprawy i utraty wartości bądź wykup sprzętu według cennika dystrybutora na Polskę.

* * *
UWAGA! Przed skorzystaniem z wypożyczalni, należy zapoznać się z poniższym regulaminem: 

 1. Wypożyczającym sprzęt może być każda osoba pełnoletnia, która zapozna się z regulaminem wypożyczalni.
 2. Za osoby niepełnoletnie korzystające z wypożyczalni sprzętu odpowiadają rodzice lub opiekunowie.
 3. Osobom pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających sprzęt nie będzie wypożyczany.
 4. SUN SPORT zastrzega sobie możliwość odmowy wypożyczenia sprzętu także z innych przyczyn, np. trudne warunki atmosferyczne.
 5. SUN SPORT ma prawo odmówić wypożyczenia sprzętu bez podania przyczyny oraz odebrać sprzęt w trakcie korzystania z niego przez wypożyczającego, jeżeli uzna, że sprzęt jest używany niezgodnie z przeznaczeniem.
 6. W przypadku korzystania z wypożyczonego sprzętu poza terenem szkoły SUN SPORT pobierana jest kaucja, której wysokość ustalana jest przez pracownika SUN SPORT.
 7. Klient wypożyczający sprzęt zobowiązany jest do sprawdzenia stanu technicznego i kompletności sprzętu oraz do przekazania ewentualnych uwag wydającemu sprzęt pracownikowi SUN SPORT.
 8. Klient wypożyczający sprzęt oświadcza, iż posiada niezbędną wiedzę na temat eksploatacji sprzętu i zobowiązuje się do dbałości o sprzęt i wykorzystywanie go bezpiecznie i zgodnie z przeznaczeniem. Klient wykorzystuje sprzęt na własną odpowiedzialność.
 9. W czasie użytkowania wypożyczonego sprzętu klienta obowiązują ogólne przepisy właściwe dla akwenu pływania, a w szczególności znaki wzywania pomocy oraz pierwszeństwa na wodzie.
 10. Klient ponosi materialną odpowiedzialność za wypożyczony sprzęt i zobowiązany jest do pokrycia kosztów naprawy lub odkupienia wypożyczonego sprzętu, jeżeli podczas użytkowania wyrządził szkodę, która nie była wadą fabryczną lub naturalnym zużyciem, a wyniknęła z niewłaściwego jego użycia. Wysokość kosztu ustala pracownik SUN SPORT, po zwrocie i sprawdzeniu sprzętu.
 11. Wypożyczający niezależnie od stopnia zaawansowania, powinien przebywać na wodzie w kamizelce asekuracyjnej. SUN SPORT nie ponosi odpowiedzialności za szkodę na osobie powstałą w wyniku niezastosowania przez wypożyczającego kamizelki asekuracyjnej w trakcie przebywania na wodzie.
 12. SUN SPORT nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki i jakiekolwiek uszczerbki na zdrowiu zaistniałe podczas użytkowania wypożyczonego sprzętu.Sporty wodne, w szczególności windsurfing i kitesurfing to sporty ekstremalne, wymagające od             uprawiających je osób sprawności, kondycji fizycznej oraz odpowiednich umiejętności.