Kitesurfing

CENNIK KURSÓW KITESURFINGOWYCH – SEZON WYSOKI (CZERWIEC-WRZESIEŃ 2024)

Poziom I - cz.1
Opis kursuCena
Teoria:
a) umiejętność prawidłowego przygotowania sprzętu kitesurfingowego do pływania
b) znajomość systemu bezpieczeństwa
c) teoria okna wiatrowego
d) zasady bezpieczeństwa
e) symulowanie sytuacji awaryjnych

Praktyka:
a) umiejętność sterowania i wykonywania podstawowych ewolucji latawcem treningowym
250 zł (1/1)*
300 zł (1/2)*
Poziom I - cz.2 (2h-4h)
Opis kursuCena
Praktyka:
a) umiejętność sterowania latawcem w strefie małej mocy
b) kontrola mocy latawca
c) umiejętność pływania body dragiem w linii wiatru
d) body dragi na halsach
e) korzystanie z systemu bezpieczeństwa w praktyce
250 zł (1/1)* za 1 h szkolenia
400 zł (1/2)* za 1 h szkolenia
Poziom II - (ok. 6h)
Opis kursuCena
Praktyka:
- umiejętność halsowania się body dragiem do deski
- poprawna pozycja przedstartowa
- dryfowanie z deską na nogach
- umiejętność wykonania poprawnego startu z deską
- pierwsze ślizgi
- umiejętność pływania w ślizgu i poprawnego zatrzymania
- umiejętność prawidłowego wykonania akcji Self Rescue
250 zł za 1h szkolenia, opcja tylko (1/1)*
Poziom III - (ok. 4h)
Opis kursuCena
MOŻLIWOŚĆ UBIEGANIA SIĘ O KARTĘ KITEBOARDERA*
Praktyka:
- umiejętność utrzymywania wysokości względem wiatru
- umiejętność poprawnej pracy latawcem podczas pływania
- kontrola prędkości i toru jazdy poprzez poprawne krawędziowanie deską
- umiejętność regularnego wykonywania zwrotów podczas pływania
250 zł za 1h szkolenia, opcja tylko (1/1)*
Poziom IV - (ok. 4h)
Opis kursuCena
Teoria i praktyka:
- znajomość KsPD (Kitesurfingowego Prawa Drogi)
- samodzielne, świadome poruszanie się po akwenie wśród innych kitesurferów
- umiejętność przejścia do pozycji Switch i powrót do Regular
- umiejętność wykonania prostego skoku olie
- umiejętność wykonania prostego skoku przez zenit
250 zł za 1h szkolenia, opcja tylko (1/1)*

*1/1 – jeden instruktor / jeden kursant
*1/2 – jeden instruktor / dwóch kursantów 

* KARTA KITEBOARDERA NIEBIESKA – może być wydawana przed rozpoczęciem kursu i zawiera dwie opcje ubezpieczeniowe do wyboru przez kursanta. Nie jest to licencja kiteboardera.
* KARTA KITEBOARDERA CZARNA – może być przyznana osobom, które już posiadają sprawności wynikające z poziomu 3. 

Wszystkie pakiety rozliczane są godzinowo.
Prowadzimy także lekcje w języku angielskim.

Lekcja doszkalająca: kombinacje zwrotów, wysokie skoki, freestyle – 300 zł / 1h.

NOWOŚĆ! Vouchery prezentowe na kurs kitesurfingu w Sun Sport!

Napisz do nas, aby poznać szczegóły: sunsport@interia.pl.

* * *
UWAGA! Przed rozpoczęciem kursu, należy zapoznać się z poniższym regulaminem:

 1. Uczestnik szkolenia oświadcza, iż stan zdrowia fizycznego i psychicznego pozwala mu na uczestnictwo w kursie i szkoleniu organizowanym przez SUN SPORT oraz że nie choruje na żadne przewlekłe choroby.
 2. Osoby z problemami zdrowotnymi mogą przystąpić do kursu i szkolenia tylko po otrzymaniu zgody lekarza i przedłożeniu stosownego zaświadczenia wystawionego przez lekarza.
 3. Rodzice i opiekunowie nieletnich uczestników są zobowiązani do podania bieżących informacji o stanie zdrowia uczestników szkolenia.
 4. Uczestnik szkolenia zobowiązany jest do przestrzegania zaleceń instruktora dotyczących zachowania się w trakcie zajęć, a w szczególności sposobu wykonywania ćwiczeń i zadań.
 5. Każdy uczestnik szkolenia ma obowiązek korzystania z kamizelki asekuracyjnej. SUN SPORT nie ponosi odpowiedzialności za szkodę na osobie powstałą w wyniku niezastosowania przez uczestnika kamizelki asekuracyjnej w trakcie zajęć.
 6. Obowiązkiem kursanta jest informowanie instruktora przed przystąpieniem do szkolenia o swej każdorazowej niedyspozycji, złym samopoczuciu, pogorszeniu stanu zdrowia i innych ograniczeniach uniemożliwiających wykonywanie poleceń instruktora.
 7. Zabrania się przystępowania do szkolenia zarówno w wodzie, jak i na lądzie osobom znajdującym się w stanie po spożyciu alkoholu lub innych środków odurzających.
 8. Za zniszczenie mienia, kontuzje, naruszenie zdrowia i życia własnego lub osób trzecich spowodowane przez uczestnika będącego w stanie nietrzeźwym lub po spożyciu innych środków odurzających, ale również wynikające z niewłaściwego użytkowania sprzętu, niewłaściwym wykonaniem przez kursanta zleconych przez instruktora ćwiczeń oraz nieprzestrzeganiem przepisów obowiązujących na akwenie odpowiada wyłącznie kursant.
 9. Na czas trwania kursu i szkolenia obowiązek ubezpieczenia się od odpowiedzialności cywilnej, wszelkich nieszczęśliwych wypadków, kontuzji oraz następstw powstałych podczas zajęć na wodzie i na lądzie spoczywa na kliencie.
 10. SUN SPORT nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie zdrowia i życia wynikające z uczestnictwa w wykonywaniu ćwiczeń i zadań wykonywanych zgodnie z wszelkimi zasadami sportowymi.
 11. Uczestnik zobowiązany jest do wykorzystywania powierzonego sprzętu wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem oraz w trakcie prowadzonych zajęć. Każdorazowe wykorzystanie sprzętu poza prowadzonymi zajęciami wymaga uzgodnienia z instruktorem lub pracownikiem SUN SPORT.
 12. Uczestnik zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia instruktora lub pracownika SUN SPORT o uszkodzeniu sprzętu używanego podczas zajęć.
 13. Instruktor ma prawo odwołać zajęcia, jeżeli warunki atmosferyczne nie pozwolą na ich przeprowadzenie lub będą wpływać na bezpieczeństwo kursantów. Zaległe godziny zajęć odbędą się w innym umówionym terminie.
 14. Instruktor może odmówić przeprowadzenia lekcji w przypadku, gdy kursant jest pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających. W takiej sytuacji nie przysługuje kursantowi zwrot pieniędzy.
 15. Uczestnik wyraża zgodę na wykonywanie zdjęć i filmów podczas kursów, szkolenia lub wypożyczenia sprzętu oraz wyraża zgodę na publikację w mediach oraz w materiałach promocyjnych SUN SPORT.
 16. SUN SPORT nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie szkoły.